אירית רחמים

About Irit

Irit Rahamim is the founder of the event production company that bears her name and is the driving force behind the company. Her uncompromising management style, her exceptional production skills, and her desire to please everyone, made Irit the most recognizable figure in the world of events in Israel and a celebrity in her own right, and she is frequently invited on to various talk shows

From the initial encounter with Irit, her love and passion for the production profession is evident. Her mantra: "People will forget what you did, but they will never forget how you made them feel" leads her throughout the whole production, from the start to the end of the event.

Rahamim is a virtuoso of creating joy, she is well-knowledgeable, academic, as well as practical, in all areas of design and production of events. After hundreds of orchestrated events, she has not lost the passion and love involved in making people happy and giving them an unforgettable whole sensory experience.

The management capabilities of Irit Rahamim involves meticulous design of the dream event down to the tiny details, led by the belief that they are the key to the success of the event. The fact that Irit is managing a large, professional and skilled team when preparing an event, allows the client to be relaxed and free of stress and to enjoy the event, knowing that they are able to trust a talented and energetic event producer, who will take care of everything, from first to the last details.

press or media

:אירית רחמים במסר לנשים
"צריך לנסות לסלוח על הכול, גם על בגידה"

הווידוי קורע הלב של
אירית רחמים על הוריה

:ברבי
החתונה הזוהרת של בר זומר

אירית רחמים
בתפקיד חייה

:אירית רחמים
"זכיתי במיליון אבל קיבלתי הרבה מכות"

?מתחתנים
קבלו טיפים חמים מאירית רחמים

שוברת שיאים:
אירית רחמים חוגגת בר מצווה לבן

:מיליון לייקים
נטע אלחמיסטר התחתנה

חוקית: נועה קירל
חוגגת 18 עם כל החברים מהביצה

:שושבינות בלבן
החתונה המדוברת בישראל