אירית רחמים

תקנון אירית רחמים- לאירוע מתחתנים by אירית רחמים

תקנון זה תקף לאירוע – מתחתנים by אירית רחמים.

9/10/23 אירית רחמים בסיס הפקות בע"מ ח.פ. 513703769 (להלן: "החברה").

תנאי ההתקשרות בין הצדדים הינם בהתאם למפורט בתקנון זה. בהרשמתו לאירוע מסכים הנרשם למלוא התנאים המפורטים בתקנון. על הנרשם לקרוא בעיון תקנון זה בטרם ההרשמה.

תכני האירוע, מחירו ותנאי התשלום, הינם כמפורט בדף הנחיתה המופיע באתר החברה.

ההרשמה לאירוע הינה על בסיס מקום פנוי ובהתאם למדיניות החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

לחברה עומדת הזכות לעשות שימוש בתמונות וצילומים מהאירוע בהשתתפות הנרשם, במסגרת פעולות שיווק שונות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והנרשם נותן הסכמה ללא הגבלה לשימוש כאמור, ללא תמורה כלשהי, וזאת ללא יוצא מן הכלל.

תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לבטל את האירוע, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי ביטול מצד הנרשם מפורטים בהמשך למסמך זה. 

הנרשם מסכים בזאת כי פרטיו יופיעו במאגרי המידע של החברה, לרבות לצורך משלוח הודעות, לרבות מידע שיווקי ופרסומי, ומוותר על כל טענה בעניין זה כנגד החברה, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. החברה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצדדים שלישיים.

סמכות השיפוט בכל מחלוקת בין הצדדים תהא לבתי המשפט במחוז תל-אביב-יפו בלבד.

הנרשם מאשר כי קרא בעיון והבין את התקנון וכי הוא מבין ומאשר את האמור בו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה מעת לעת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ומתחייבת לעדכן את הנרשם באשר לשינויים שבוצעו בתקנון. 

מדיניות ביטולים:

  • ביטול רישום לאירוע אשר ייעשה 14 ימי עסקים לפחות לפני מועד האירוע יזכה את הלקוח להחזר התשלומים ששולמו עבור האירוע, בניכוי דמי ביטול כחוק.
  • במקרה של ביטול רישום לאירוע בתקופת זמן של פחות מ 14 יום מיום האירוע, לא יינתן ללקוח כל זיכוי.
  • ביטול רישום יעשה בכתב בלבד ויומצא לחברה במשרדיה, בציון שם מלא, מס' תעודת זהות וחתימת מבקש הביטול. כל אמצעי ביטול אחר שאינו הודעה בכתב, לא יהווה ביטול הרשמה.
  • למען הסר כל ספק, אי הגעה לאירוע ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת, לא תחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול אשר לא נעשתה בכתב בהתאם להוראות דלעיל.
  • כל בקשת ביטול תיבחן על ידי החברה ותשובה לבקשה תומצא ללקוח בתוך 14 ימי עסקים לכתובתו כפי שעודכנה במסגרת ההרשמה ו/או בכל אמצעי קשר אחר אשר עודכן על ידי הלקוח.